สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561