ยกเลิกประกาศ
ยกเลิกประกาศ
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) พร้อมระบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Class room) ด้วยวิธี e-bidding
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) พร้อมระบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Class room) ด้วยวิธี e-bidding
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างปรับปรุงห้องผึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง ด้วยวิธี e-bidding
จ้างปรับปรุงห้องผึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง ด้วยวิธี e-bidding
ซื้อลิขสิทธิ์ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 วิธี e-bidding
ซื้อลิขสิทธิ์ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 วิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC Operation Room) ปีงบประมาณ 2562
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC Operation Room) ปีงบประมาณ 2562
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 2000 kVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 2000 kVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบำชำระเงินกลางของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Payment) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางขงกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบำชำระเงินกลางของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Payment) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางขงกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย สู่ Thailand ๔.๐ ทางสื่อโทรทัศน์
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย สู่ Thailand ๔.๐ ทางสื่อโทรทัศน์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาคุณภาพและจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาคุณภาพและจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC-Operation Room) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC-Operation Room) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงานภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) ด้วยวิธี e-bidding
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงานภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) ด้วยวิธี e-bidding
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซื้อภายใต้โครงการการพัฒนาระบบ Single Sign-On ตามนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 3
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซื้อภายใต้โครงการการพัฒนาระบบ Single Sign-On ตามนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 3
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการตามนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการตามนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อภายใต้โครงการการพัฒนาระบบ Single Sign-On ตามนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อภายใต้โครงการการพัฒนาระบบ Single Sign-On ตามนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงและภาพสำหรับห้องประชุมส่วนกลางและห้องร้บรองสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงและภาพสำหรับห้องประชุมส่วนกลางและห้องร้บรองสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงและภาพสำหรับห้องประชุมส่วนกลางและห้องร้บรองสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงและภาพสำหรับห้องประชุมส่วนกลางและห้องร้บรองสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงการประชุมทางไกลประสานการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงการประชุมทางไกลประสานการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)
ยกเลิกประกาศ ประกาศกวดราคาจ้างโครงการสร้างโอกาศการค้าการลงทุนในCLMVโดยผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เชิงลึก ครั้งที่ 2
ยกเลิกประกาศ ประกาศกวดราคาจ้างโครงการสร้างโอกาศการค้าการลงทุนในCLMVโดยผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เชิงลึก ครั้งที่ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและฐานข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและฐานข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อภายใต้โครงการพัฒนาระบบSingle Sign-On ตามนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อภายใต้โครงการพัฒนาระบบSingle Sign-On ตามนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบการประชุมทางไกลประสานการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2560
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบการประชุมทางไกลประสานการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2560
ยกเลิกประกาศ ประกวดราจ้างโครงการสร้่างโอกาสการค้าการลงทุนในCLMVโดยผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เชิงลึก
ยกเลิกประกาศ ประกวดราจ้างโครงการสร้่างโอกาสการค้าการลงทุนในCLMVโดยผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เชิงลึก
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบการประชุมทางไกลประสานการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2560
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบการประชุมทางไกลประสานการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 256 วิธี e-biddin
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 256 วิธี e-biddin
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสวัสดิการ 1-2 และอาคารปฏิบัติการวิเคราะห์ กระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสวัสดิการ 1-2 และอาคารปฏิบัติการวิเคราะห์ กระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นทรายล้างบริเวณชั้น 3 พร้อมโคมไฟ รอบอาคารชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นทรายล้างบริเวณชั้น 3 พร้อมโคมไฟ รอบอาคารชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด บริเวณรอบอาคารกระทรวงพาณิชย์ และบริเวณชั้น 1, 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด บริเวณรอบอาคารกระทรวงพาณิชย์ และบริเวณชั้น 1, 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)