ยกเลิกประกาศ
ยกเลิกประกาศ
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งส่วนกลางแและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งส่วนกลางแและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570
ยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570
จ้างปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Online One Stop Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Online One Stop Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารกิจกรรมและฐานข้อมูล Big Data ผุ้รับบริการกระทรวงพาณิชย์
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารกิจกรรมและฐานข้อมูล Big Data ผุ้รับบริการกระทรวงพาณิชย์
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบอาคารกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธี e-biddint
ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบอาคารกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธี e-biddint
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในกระทรวงพาณิชย์ (ปรับปรุงพื้นทรายล้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในกระทรวงพาณิชย์ (ปรับปรุงพื้นทรายล้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
จ้างปรับปรุงระบบควบคุมแสงสว่างภายในอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2
จ้างปรับปรุงระบบควบคุมแสงสว่างภายในอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ไมโครโฟน สำหรับประชุมทางไกลด้วยระบบ Web Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ไมโครโฟน สำหรับประชุมทางไกลด้วยระบบ Web Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) พร้อมระบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Class room) ด้วยวิธี e-bidding
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) พร้อมระบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Class room) ด้วยวิธี e-bidding
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างปรับปรุงห้องผึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง ด้วยวิธี e-bidding
จ้างปรับปรุงห้องผึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง ด้วยวิธี e-bidding
ซื้อลิขสิทธิ์ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 วิธี e-bidding
ซื้อลิขสิทธิ์ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 วิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC Operation Room) ปีงบประมาณ 2562
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC Operation Room) ปีงบประมาณ 2562
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 2000 kVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 2000 kVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบำชำระเงินกลางของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Payment) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางขงกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบำชำระเงินกลางของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Payment) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางขงกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย สู่ Thailand ๔.๐ ทางสื่อโทรทัศน์
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย สู่ Thailand ๔.๐ ทางสื่อโทรทัศน์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาคุณภาพและจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาคุณภาพและจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC-Operation Room) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC-Operation Room) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงานภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) ด้วยวิธี e-bidding
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงานภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) ด้วยวิธี e-bidding
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซื้อภายใต้โครงการการพัฒนาระบบ Single Sign-On ตามนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 3
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซื้อภายใต้โครงการการพัฒนาระบบ Single Sign-On ตามนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 3
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการตามนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการตามนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อภายใต้โครงการการพัฒนาระบบ Single Sign-On ตามนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อภายใต้โครงการการพัฒนาระบบ Single Sign-On ตามนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงและภาพสำหรับห้องประชุมส่วนกลางและห้องร้บรองสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงและภาพสำหรับห้องประชุมส่วนกลางและห้องร้บรองสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงและภาพสำหรับห้องประชุมส่วนกลางและห้องร้บรองสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงและภาพสำหรับห้องประชุมส่วนกลางและห้องร้บรองสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงการประชุมทางไกลประสานการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงการประชุมทางไกลประสานการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)
ยกเลิกประกาศ ประกาศกวดราคาจ้างโครงการสร้างโอกาศการค้าการลงทุนในCLMVโดยผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เชิงลึก ครั้งที่ 2
ยกเลิกประกาศ ประกาศกวดราคาจ้างโครงการสร้างโอกาศการค้าการลงทุนในCLMVโดยผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เชิงลึก ครั้งที่ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและฐานข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและฐานข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)