การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกวดราคาซื้อโครงการบูรณาการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10 ส.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อโครงการบูรณาการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10 ส.ค. 2558)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (28 เม.ย. 2558)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (28 เม.ย. 2558)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ครั้งที่ 2) (22 เม.ย. 2558)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ครั้งที่ 2) (22 เม.ย. 2558)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (25 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (25 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (25 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (25 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ นโยบายและยุทธศาสตร์และเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (18 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ นโยบายและยุทธศาสตร์และเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (18 มี.ค. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (11 มี.ค. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (11 มี.ค. 2558)
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (25 ก.พ. 2558)
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (25 ก.พ. 2558)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (23 ก.พ. 2558)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (23 ก.พ. 2558)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13 ก.พ. 2558)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13 ก.พ. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรัปปรุงห้องผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ก.พ. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรัปปรุงห้องผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ก.พ. 2558)
ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในประเทศ งาน "ที่สุดมหกรมสินค้าโอทอปไทย" (Best of OTOP Festival 2015) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30 ม.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในประเทศ งาน "ที่สุดมหกรมสินค้าโอทอปไทย" (Best of OTOP Festival 2015) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30 ม.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27 ม.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27 ม.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ นโยบายและยุทธศาสตร์และเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ (21 ม.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ นโยบายและยุทธศาสตร์และเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ (21 ม.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยชั้น 9,10และชัี้น11 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (19 ม.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยชั้น 9,10และชัี้น11 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (19 ม.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาโครงการพื้นฐานและความปลอดภัยเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (28 พ.ย. 2557)
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาโครงการพื้นฐานและความปลอดภัยเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (28 พ.ย. 2557)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26 พ.ย. 2557)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26 พ.ย. 2557)
ประกาศประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21 พ.ย. 2557)
ประกาศประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21 พ.ย. 2557)
ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทอรนิกส์ (18 พ.ย. 2557)
ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทอรนิกส์ (18 พ.ย. 2557)
ยกเลิกประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใชับริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558 (3 พ.ย. 2557)
ยกเลิกประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใชับริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558 (3 พ.ย. 2557)
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2558 (16 ต.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2558 (16 ต.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทอรนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) ปีงบประมาณ 2557 (10 ต.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทอรนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) ปีงบประมาณ 2557 (10 ต.ค. 2557)
ประกาศประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 ต.ค. 2557)
ประกาศประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 ต.ค. 2557)
ประกวดราคางานบริหารอาคาร 58 (5 ก.ย. 2557)
ประกวดราคางานบริหารอาคาร 58 (5 ก.ย. 2557)
จ้างงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13 ส.ค. 2557)
จ้างงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13 ส.ค. 2557)
จ้างงานรักษาความปลอดภัยและจราจร ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13 ส.ค. 2557)
จ้างงานรักษาความปลอดภัยและจราจร ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13 ส.ค. 2557)
ซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการระยที่ 1 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) (2 ก.ค. 2557)
ซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการระยที่ 1 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) (2 ก.ค. 2557)
ประกาศราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ (10 เม.ย. 2557)
ประกาศราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ (10 เม.ย. 2557)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (4 เม.ย. 2557)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (4 เม.ย. 2557)
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จอภาพ VIDEO WALL DISPLAY พร้อมติดตั้งระบบ ภายใต้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและให้บริการ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 มี.ค. 2557)
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จอภาพ VIDEO WALL DISPLAY พร้อมติดตั้งระบบ ภายใต้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและให้บริการ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 มี.ค. 2557)