สัญญา
สัญญา
จ้างปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟและอุปกรณ์ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1 โซน A B และ C (สญ.65/2564)
จ้างปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟและอุปกรณ์ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1 โซน A B และ C (สญ.65/2564)
จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบารายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.64/2564)
จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบารายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.64/2564)
จ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกระทรวงพาณิชย์ ปี 2564 (สญ.63/2564)
จ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกระทรวงพาณิชย์ ปี 2564 (สญ.63/2564)
จ้างโครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง e-Learning จำนวน ๒ courseware) (สญ.62/2564)
จ้างโครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง e-Learning จำนวน ๒ courseware) (สญ.62/2564)
สัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ 2 (สญ.61/2564)
สัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ 2 (สญ.61/2564)
สัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ 2 (สญ.61/2564)
สัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ 2 (สญ.61/2564)
จ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ 2 (สญ.61/2564)
จ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ 2 (สญ.61/2564)
จ้างที่ปรึกษาเพิ้อพัฒนาแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ปี 2566-2570 (สญ.60/2564)
จ้างที่ปรึกษาเพิ้อพัฒนาแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ปี 2566-2570 (สญ.60/2564)
จ้างปรับปรุงคุณภาพและจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ (สญ.59/2564)
จ้างปรับปรุงคุณภาพและจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ (สญ.59/2564)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนันศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.58/2564)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนันศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.58/2564)
ซื้อกล้องเว็บแคมและไมโครโฟนพร้อมลำโพงเพือสนับสนุนการใช้งานระบบประชุมทางไกล (สญ.ซื้อ 14/2564)
ซื้อกล้องเว็บแคมและไมโครโฟนพร้อมลำโพงเพือสนับสนุนการใช้งานระบบประชุมทางไกล (สญ.ซื้อ 14/2564)
ซื้อหน่วยความจำหลัก (RAM) สำหรับเครื่้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (สญ.ซื้อ 13/2564)
ซื้อหน่วยความจำหลัก (RAM) สำหรับเครื่้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (สญ.ซื้อ 13/2564)
ซื้ออุปกรณ์ลิฟต์โดยสารหมายเลข L4,L5,L6 อาคารกระทรวงพาณิชย์โครงการระยะที่ 2 (สญ.12/2564)
ซื้ออุปกรณ์ลิฟต์โดยสารหมายเลข L4,L5,L6 อาคารกระทรวงพาณิชย์โครงการระยะที่ 2 (สญ.12/2564)
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของส่วนกลางและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประเภทรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (สญ.ซื้อ 11/25654)
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของส่วนกลางและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประเภทรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (สญ.ซื้อ 11/25654)
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของส่วนกลางและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) (สญ.ซื้อ 10/2564)
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของส่วนกลางและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) (สญ.ซื้อ 10/2564)
ซื้อแบตเตอร์รี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (สญ.ซื้อ 9/2564)
ซื้อแบตเตอร์รี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (สญ.ซื้อ 9/2564)
ซื้อโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลเขิงสัมพันธ์ (Microsoft SQL Serer Standard Edition 2019) (สญ.ซื้อ 8/2564)
ซื้อโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลเขิงสัมพันธ์ (Microsoft SQL Serer Standard Edition 2019) (สญ.ซื้อ 8/2564)
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของส่วนกลางและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง (รถเก๋ง) (สญ.ซื้อ 7/2564)
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของส่วนกลางและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง (รถเก๋ง) (สญ.ซื้อ 7/2564)
ซื้อตู้ Rack พร้อมอุปกรณ์ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง (สญ.ซื้อ 6/2564)
ซื้อตู้ Rack พร้อมอุปกรณ์ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง (สญ.ซื้อ 6/2564)
ซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการใช้บริการประชุมทางไกลและถ่ายทอดภาพและเสียง (สญ.ซื้อ 5/2564)
ซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการใช้บริการประชุมทางไกลและถ่ายทอดภาพและเสียง (สญ.ซื้อ 5/2564)
ซื้อแบตเตอร์รี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าที่ต่อพ่วงกับเครื่องแม่ข่าย (Service) พร้อมติดตั้ง (สญ.ซื้อ 4/2564)
ซื้อแบตเตอร์รี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าที่ต่อพ่วงกับเครื่องแม่ข่าย (Service) พร้อมติดตั้ง (สญ.ซื้อ 4/2564)
ซื้อโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงาน (สญ.ซื้อ 3/2564)
ซื้อโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงาน (สญ.ซื้อ 3/2564)
สัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนระบบการประชุมทางไกลของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (สญ.ซื้อ 2/2564)
สัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนระบบการประชุมทางไกลของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (สญ.ซื้อ 2/2564)
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนระบบการประชุมทางไกลของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (สญ.ซื้อ 2/2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนระบบการประชุมทางไกลของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (สญ.ซื้อ 2/2564
เช่ารถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานรัฐมนตรี (สญ.เช่า 8/2564)
เช่ารถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานรัฐมนตรี (สญ.เช่า 8/2564)
จ้างบำรุงรักษาระบบบริการจัดการบุคลากรและระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.57/2564)
จ้างบำรุงรักษาระบบบริการจัดการบุคลากรและระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.57/2564)
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อณรงค์ต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์ (สญ.56/2564)
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อณรงค์ต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์ (สญ.56/2564)
จ้างปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิสก์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service)ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Online One Stop Service) (สญ.55/2564)
จ้างปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิสก์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service)ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Online One Stop Service) (สญ.55/2564)
จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารกระทรวงพาณิชย์โครงการระยะที่ 2 ชั้น 13 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.54/2564)
จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารกระทรวงพาณิชย์โครงการระยะที่ 2 ชั้น 13 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.54/2564)
จ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.53/2564)
จ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.53/2564)