สัญญา
สัญญา
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 จ้างปรับปรุงห้องฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (สญ.37/2562)
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 จ้างปรับปรุงห้องฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (สญ.37/2562)
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จ้างปรับปรุงห้องฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (สญ.37/2562)
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จ้างปรับปรุงห้องฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (สญ.37/2562)
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 จ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 1 (สญ.34/2562)
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 จ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 1 (สญ.34/2562)
ซื้อพร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.ซื้อ 10/2562)
ซื้อพร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.ซื้อ 10/2562)
ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้ากำลัง (สญ.ซื้อ 9/2562)
ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้ากำลัง (สญ.ซื้อ 9/2562)
ซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Private Cloud เเละ DR Site ครั้งที่ 2 (สญ.ซื้อ 8/2562)
ซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Private Cloud เเละ DR Site ครั้งที่ 2 (สญ.ซื้อ 8/2562)
ซื้อครุภัรฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่ (ไมโครโฟน สำหรับประชุมทางไกลด้วยระบบ Web Conferene) (สญ.ซื้อ 7/2562)
ซื้อครุภัรฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่ (ไมโครโฟน สำหรับประชุมทางไกลด้วยระบบ Web Conferene) (สญ.ซื้อ 7/2562)
ซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Private Cloud เเละ DR Site ของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.ซื้อ 6/2562)
ซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Private Cloud เเละ DR Site ของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.ซื้อ 6/2562)
จ้างปรับปรุงห้องทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะทำงานช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (สญ.43/2562)
จ้างปรับปรุงห้องทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะทำงานช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (สญ.43/2562)
จ้างดำเนินการจัดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สญ.42/2562)
จ้างดำเนินการจัดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สญ.42/2562)
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 จ้างโครงการฝีกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 1 (สญ.34/2562)
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 จ้างโครงการฝีกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 1 (สญ.34/2562)
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด (สญ.28/2562)
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด (สญ.28/2562)
จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.41/2562)
จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.41/2562)
จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (สญ.40/2562)
จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (สญ.40/2562)
จ้างซ่อมแซมประตูทางข้า-ออก กระทรวงพาณิชย์ (สญ.39/2562)
จ้างซ่อมแซมประตูทางข้า-ออก กระทรวงพาณิชย์ (สญ.39/2562)
จ้างตีเส้นจราจรและตีเส้นช่องจอดรถบริเวณรอบอาคารกระทรววพาณิชย์ชั้น 2 พร้อมเครื่องหมายจราจร (สญ.38/2562)
จ้างตีเส้นจราจรและตีเส้นช่องจอดรถบริเวณรอบอาคารกระทรววพาณิชย์ชั้น 2 พร้อมเครื่องหมายจราจร (สญ.38/2562)
ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลางโครงการระยะที่ 2 (Chiller) หมายเลข 1 และหมายเลข 5 (สญ.ซื้อ 5/2562)
ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลางโครงการระยะที่ 2 (Chiller) หมายเลข 1 และหมายเลข 5 (สญ.ซื้อ 5/2562)
ซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (สญ.ซื้อ 4/2562)
ซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (สญ.ซื้อ 4/2562)
สัญญาจ้างปรับปรุงห้องฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (สญ.37/2562)
สัญญาจ้างปรับปรุงห้องฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (สญ.37/2562)
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 (สญ.36/2562)
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 (สญ.36/2562)
สัญญาจ้างย้ายและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมเดินสายไฟฟ้าและสายLAN ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี (สญ.35/2562)
สัญญาจ้างย้ายและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมเดินสายไฟฟ้าและสายLAN ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี (สญ.35/2562)
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จ้างโครงการฝีกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 1 (สญ.34/2562)
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จ้างโครงการฝีกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 1 (สญ.34/2562)
สัญญาจ้างโครงการฝีกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 1 (สญ.34/2562)
สัญญาจ้างโครงการฝีกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 1 (สญ.34/2562)
สัญญาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562 (สญ.33/2562)
สัญญาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562 (สญ.33/2562)
สัญญาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) พร้อมระบบห้องเรียนเสมือน (สญ.32/2562)
สัญญาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) พร้อมระบบห้องเรียนเสมือน (สญ.32/2562)
จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.31/2562)
จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.31/2562)
จ้่างบำรุงรักษาระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) (สญ.30/2562)
จ้่างบำรุงรักษาระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) (สญ.30/2562)
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) (สญ.29/2562)
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) (สญ.29/2562)
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) (สญ.ซื้อ 3/2562)
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) (สญ.ซื้อ 3/2562)
ซื้อลิขสิทธิ์ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.ซื้อ 2/2562)
ซื้อลิขสิทธิ์ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.ซื้อ 2/2562)