TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 15 stories

ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 40 stories

Dip
กฎหมาย - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ร่าง ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมดิจิทัล
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการบริหารงานลงทะเบียนที่สนับสนุนด้านความปลอดภัยในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๖๔)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dit
-ร่าง- กำหนดขอบเขตงานจ้างการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด ระยะ 2 (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตการจ้างโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการค้าในภูมิภาคอาเซียน ด้วยวิธีประกวดรคาคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด

อบรมสัมมนา


LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
สมัครผ่านระบบ MOC BIZ GO
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
รับสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 18-19
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ข่าวประชาสัมพันธ์การออกหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : การปรับตัวนวัตกรรม Thailand 4.0
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรใน CLMVT หลักสูตร การวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง จังหวัดขอนแก่น
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
No subcategories, 6 stories

Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒäéÒªÒÂá´¹áÅСÒÃŧ·Ø¹ÀÒÂ㹡ÅèØÁ¨Ñ§ËÇÑ´ ¡Ô¨¡ÃÃÁÂèÍ §Ò¹áÊ´§ÊÔ¹¤éÒÀÒÂã¹»ÃÐà·È ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éҧ¡ÃдѺ¡ÒüÅÔµÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃ·Õèà»ç¹ÍѵÅѡɳìáÅÐàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÈÑ¡ÂÀÒ¾¾×é¹·Õè¢Í§ÀÒ¤ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éҧ¡ÃдѺ¡ÒüÅÔµÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃ·Õèà»ç¹ÍѵÅѡɳìáÅÐàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÈÑ¡ÂÀÒ¾¾×é¹·Õè¢Í§ÀÒ¤ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì áÅШѴ§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒáÅÐà¨Ã¨Ò¸ØáԨ¼éÒäËÁá¾ÃÇÒ¡ÒÌÊÔ¹¸Øì ¢éÒÇà˹ÕÂÇà¢Òǧ¡ÒÌÊÔ¹¸Øì áÅмŵÀѳ±ìÊÔ¹¤éÒ OTOP/SMEs ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÌÊÔ¹¸Øì ÀÒÂãµéâ¤Ã§¡ÒþѲ¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¼ÅÔµÀѳ±ìªØÁª¹à¾×èÍà¾ÔèÁÁÙŤèÒáÅЪèͧ·Ò§¡ÒõÅÒ´ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 2562 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒþѲ¹Ò¼Ùé»ÃСͺ¡ÒáÅØèÁ¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤à˹×͵͹º¹ ñ ÊÙè¡ÒÃà»ç¹¹Ñ¡¡ÒõÅÒ´ÊÒ¡Å ÀÒÂãµé ¾.Ã.º.§º»ÃÐÁÒ³ÃÒ¨èÒ¡ÅØèÁ¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤à˹×͵͹º¹ ñ ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃéÒ§à¤Ã×Í¢èÒ·ҧ¡ÒäéÒáÅШѺ¤Ùèà¨Ã¨Ò¸ØáԨ¡ÒäéÒ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด

Please publish modules in offcanvas position.