TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 24 stories

ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 35 stories

Dip
ร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
ร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ความลับทางการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ความลับทางการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ร่าง ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบเครื่องหมายการค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่าสถานที่จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG - LOGISTIX 2019)/จ้างดำเนินโครงการ Logistics Pavilion (Startup) ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-LOGISTIX 2019)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการสร้างภาพลักษณ์และสร้างการตระหนักรู้ในตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการสร้างภาพลักษณ์และสร้างการตระหนักรู้ในตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 25-28 มีนาคม 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด

อบรมสัมมนา


LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
สมัครผ่านระบบ MOC BIZ GO
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
รับสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 18-19
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ข่าวประชาสัมพันธ์การออกหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : การปรับตัวนวัตกรรม Thailand 4.0
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรใน CLMVT หลักสูตร การวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง จังหวัดขอนแก่น
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
No subcategories, 7 stories

Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒáÃдѺ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁÂèͨѴ§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ OTOP/SMEs ÀÒ¤à˹×͵͹ÅèÒ§ 1 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§àËÁÒ¡ÒèѴ§Ò¹áÊ´§áÅÐáÅ¡à»ÅÕè¹෤â¹âÅÂÕ ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ÍÕ¤ÍÁàÁÔÃì« á¿Ãì UDONTHANI E-COMMERCE FAIR ÀÒÂãµéâ¤Ã§¡Òà ¡ÒÃÊÃéÒ§ÁÙŤèÒà¾ÔèÁ¼ÅÔµÀѳ±ì áÅкÃÔ¡ÒÃà¾×èÍá¢è§¢Ñ¹ä´é ¡Ô¨¡ÃÃÁ ¡ÒèѴ§Ò¹áÊ´§ áÅÐáÅ¡à»ÅÕè¹෤â¹âÅÂÕ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2562 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡ÒèѴ§Ò¹ EWEC BUSINESS FORUM 2019 µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃà»Ô´µÅÒ´áÅоѲ¹Ò¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×Í·Ò§¡ÒäéÒ ¡ÒÃŧ·Ø¹·Ñé§ã¹áÅеèÒ§»ÃÐà·È ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§àËÁҺؤ¤ÅÀÒ¹͡ºÃÔ¡Òçҹ µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃàª×èÍÁ⧵ÅÒ´¼ÅÔµÀѳ±ì¨Ñ§ËÇÑ´ÍصôԵ¶ìÊÙèÀÙÁÔÀÒ¤ ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè ò ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁàª×èÍÁ⧡ÒäéÒ¾ÃéÍÁÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹áÅлÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÊè§àÊÃÔÁ¼ÅÔµÀѳ±ì/ÊÔ¹¤éҢͧ¨Ñ§ËÇÑ´ÍصôԵ¶ì ³ µÅÒ´»ÅÒ·ҧËÃ×͵ÅÒ´à»éÒËÁÒ ¨Ó¹Ç¹ ó ¤ÃÑé§ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§àËÁҨѴ§Ò¹ ¨Ñ¹·ºØÃÕ à¨ÁÊì á͹´ì ¨ÔÇàÇÅÃÕè á¿Ãì 2019 (Chanthaburi Gems and Jewelry Fair 2019) ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด

Please publish modules in offcanvas position.