TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

อบรมสัมมนา

อบรมสัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางการค้า ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตตลาดส่งออก” ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคมนี้ (ผ่านระบบ Zoom) คลิกสมัครเข้าร่วม
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตปัญหา ด้วยการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในยุค New Normal” วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
โครงการ Saphan Digital รอบ 2 เปิดรับสมัครแล้ว! เริ่มเรียนได้ทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม กิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online (ภาคกลาง)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "กลยุทธ์ในการพิจารณาทรัพย์หลักประกันและการบังคับหลักประกัน" ในวันศุก..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (OPS)
No subcategories, 7 stories

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรใน CLMVT หลักสูตร การวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง จังหวัดขอนแก่น
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
การประชุมผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ (CIO Board)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
การสัมมนานำเสนอแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงพาณิชย์พ.ศ. 2560 – 2564
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
การสัมมนาประชาพิจารณรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2560 - 2564
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในการตลาดการค้า ASEAN PLUS : ลูกเถ้าแก่ (ไทย-ลาว)" สมัครได้นับแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โทร.02-507696 และ 02-5076463
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมการค้าต่างประเทศ (DFT)
No subcategories, 10 stories

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางการค้า ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตตลาดส่งออก” ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคมนี้ (ผ่านระบบ Zoom) คลิกสมัครเข้าร่วม
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตปัญหา ด้วยการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในยุค New Normal” วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า (DFT SMART Licensing Systems: SMART-I) ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “ทบทวนแนวปฏิบัติการขอฟอร์มแบบใหม่ มีอะไรเปลี่ยน และตรวจต้นทุนอย่างไร ให้ผ่านฉลุย” วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “การออกใบอนุญาตฯ และหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า ด้วยระบบ Paperless ล่าสุด” วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมการค้าภายใน (DIT)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP)
No subcategories, 10 stories

รับสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 18-19
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์การออกหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : การปรับตัวนวัตกรรม Thailand 4.0
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค ๔.๐ : สถานการณ์และทางแก้”
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ขอเชิญคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมสัมนา ""WIPO - WTO colloquium for Intellectual Property Teachers"
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
No subcategories, 15 stories

โครงการ Saphan Digital รอบ 2 เปิดรับสมัครแล้ว! เริ่มเรียนได้ทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
รับสมัครผู้ประกอบการที่มีสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าในกิจกรรม Smart Trader Online
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "กลยุทธ์ในการพิจารณาทรัพย์หลักประกันและการบังคับหลักประกัน" ในวันศุก..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม กิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online (ภาคกลาง)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดรับผู้ประกอบการ ร่วมเป็นหนึ่งใน 300 กิจการ บน เว็บไซต์ของดีทั่วไทย (เปิดรับสมัครตั้งแต..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
No subcategories, 8 stories

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go-Inter
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2564
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 139
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 (จังหวัดภูเก็ต) (ออนไลน์)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 140 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : องค์การคลังสินค้า (PWO)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรมสัมมนา-ข้าว
No subcategories, 8 stories

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 จังหวัดน่าน (ถ่ายทอดสดผ่าน Zoom)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ SMART CONTENT ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
***ปิดรับสมัคร***โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 20 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (ออนไลน์)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go-Inter
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2564
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9267111

Please publish modules in offcanvas position.