TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

การประชุมผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ (CIO Board)

4622
14.09.59

 

 

MOC LOGO S

การประชุมผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ (CIO Board) 

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม  2559  เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์2 ชั้น 3 สป.
 
----------------------------
 
1. ลงทะเบียน (ลงทะเบียน คลิก)
 
2. กำหนดการ (ดาวน์โหลด คลิก)
 
3. สรุปประเด็นจาการสัมมนาประชาพิจารณ์ฯ ( 25 กรกฎาคม 2559 ) (ดาวน์โหลด คลิก)
 
4. เอกสารประกอบการประชุม
 
- เอกสารสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานระดับกรมในสังกัด
 
- (ร่าง) แผนแม่บท ICT ของกระทรวงพาณิชย์ 2560 -2564  (ดาวน์โหลด คลิก)
 
- (ร่าง) แผนแม่บท ICT ของหน่วยงานระดับกรมในสังกัด 
 

o สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

o กรมการค้าต่างประเทศ 

 

o กรมการค้าภายใน   

 

o กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  

 

o กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

o กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

 

o กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

 

o สำนักงานนโยบายและเศรษฐกิจการค้า

 

o องค์การคลังสินค้า  

 

 
 
----------------------------
 
 
 
 
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11477196

กระทรวงพาณิชย์