TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

การสัมมนานำเสนอแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงพาณิชย์พ.ศ. 2560 – 2564

4353
13.09.59

MOC LOGO S

การสัมมนานำเสนอแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกระทรวงพาณิชย์พ.ศ. 2560 – 2564 

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559  เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร  ชั้น 4สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

-----------------------

1. ลงทะเบียน
 
- หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงพาณิชย์   (ลงทะเบียน คลิก)
- หน่วยงานภายนอก                                 (ลงทะเบียน คลิก)
- บริษัท / ผู้รับบริการ                             (ลงทะเบียน คลิก)
 
2. กำหนดการ  (ดาวน์โหลด คลิก)
 
3. สรุปประเด็นจาการสัมมนาประชาพิจารณ์ฯ ( 25 กรกฎาคม 2559 ) (ดาวน์โหลด คลิก)
 
4. เอกสารประกอบการประชุม
 
- เอกสารสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานระดับกรมในสังกัด
- แผนแม่บท ICT ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 -2564 
- แผนภาพแผนงานโครงการตาม (ร่าง)แผนแม่บท ICT ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 -2564
 
----------------------------
 
 
 
 
 
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11477356

กระทรวงพาณิชย์