TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

การสัมมนาประชาพิจารณรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2560 - 2564

6040
12.09.59

 

MOC LOGO S

การสัมมนาประชาพิจารณรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2560 - 2564
 
วันจันทรที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย จ.นนทบุรี
 
 
ลงทะเบียน (สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฏาคม 2559)

   1. หน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์      (ลงทะเบียน คลิก)
   2. หน่วยงานภายนอกกระทรวงพาณิชย์    (ลงทะเบียน คลิก)
   3. เอกชน / ผู้รับบริการ                          (ลงทะเบียน คลิก)


เอกสารประกอบการสัมมนา

   - กำหนดการ (ดาวน์โหลด คลิก)
   - เอกสารภาพรวมยุทธศาสตร์และโครงการตาม (ร่าง) แผนแม่บท ICT ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 (ดาวน์โหลด คลิก)
   - (ร่าง) แผนแม่บท ICT ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 - 2564  (ดาวน์โหลด คลิก)
   - เอกสารประกอบการบรรยาย (ดาวน์โหลด คลิก) 
 
 
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11477424

กระทรวงพาณิชย์