TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

898
22.08.60

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา โดยนำหลักฐานประกอบการรับเอกสาร ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9631333

กระทรวงพาณิชย์