TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบหอผึ่งน้ำระบายความร้อน (COOLING TOWER) อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2

870
08.05.60

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา โดยนำหลักฐานประกอบการรับเอกสาร ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) มาติดต่อได้ที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๓๐5 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9631456

กระทรวงพาณิชย์