TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง “ทิศทางตลาดข้าวไทย ปี 2564” เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กรุงเทพฯ (สร. 24 มี.ค. 64)

1003
24.03.64

March 24 1

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมทิศทางตลาดข้าวไทยปี 2564นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ทูตพาณิชย์ 17ประเทศ จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ(สคต.) และมีพาณิชย์จังหวัด 20จังหวัด ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference พร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2สมาคม ผู้ส่งออกข้าวไทย

          ภายหลังการประชุมซึ่งใช้เวลาตั้งแต่ 10.00น.นายจุรินทร์ กล่าวว่า นำกระทรวงพาณิชย์มาเยี่ยมสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและการประชุมหารือก็ได้ข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับเป้าการส่งออกและทิศทางตลาดข้าวไทยปี64คือ

         มีการกำหนดเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี 2564ตั้งเป้าไว้ที่ 6ล้านตัน จากปีที่แล้วส่งออกข้าว 5.7ล้านตัน มุ่งเน้นตลาดสำคัญ 3ตลาด คือ 1.ตลาดพรีเมียม 2.ตลาดทั่วไป 3.ตลาดเฉพาะ โดยตลาดพรีเมียมนั้นเน้นข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมไทย ข้าวหอมมะลิตั้งเป้าขยายตัว ร้อยละ 4.8ข้าวหอมไทยร้อยละ 5.2

         ตลาดทั่วไปนั้นเน้นข้าวขาวและข้าวนึ่ง โดยข้าวขาวตั้งเป้าร้อยละ 4.7ข้าวนึ่งร้อยละ 4.9ส่วนตลาดเฉพาะ เน้นข้าวเหนียว ข้าวกล้องและข้าวสี โดยข้าวเหนียวตั้งเป้าขยายตัว 3.6%ข้าวกล้องและข้าวสีตั้งเป้าขยายตัว 12.5%

         นายจุรินทร์ กล่าวว่า มีตลาดหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จในการสร้างอัตราการขยายตัวได้สูงมาก คือ ตลาดแคนาดา ทีมเซลล์แมนประเทศที่โตรอนโตประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่เปิดตลาดข้าว เพิ่มการนำเข้าข้าวไปแคนาดาจากปี 62  คือ 80,000ตัน เป็น 120,000ตันในปี 63เพิ่มขึ้นร้อยละ 21โดยมีกลยุทธ์หลัก เช่น มุ่งเน้นการขายข้าวไทยออนไลน์ไปยังผู้บริโภคและตัวแทนค้าส่งที่สำคัญ ทำประชาสัมพันธ์ข้าวไทยไม่ต้องรับประทานแบบวิถีไทยเท่านั้น สามารถนำไปประยุกต์กับอาหารพื้นถิ่นของแคนาดาได้เช่นทำสลัดข้าว เป็นต้น และทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสอนทำอาหารในประเทศแคนาดาและโปรโมทข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแคนาดา ประชาสัมพันธ์ว่าข้าวไทยเป็นข้าวเพื่อสุขภาพ มีน้ำตาลต่ำ โดยคนแคนาดามีน้ำตาลในเลือดสูงถึงร้อยละ 28เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จในการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นของสำนักงานทีมเซลล์แมนประเทศที่แคนาดา

        " ทิศทางการส่งออกข้าวไทยปี 2564มี 6มาตรการ คือ มาตรการที่ 1กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสำนักงานในต่างประเทศทั้งหมดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับข้าวไทย เป็นข้าวที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยใช้ Think Rice Think Thailand ถ้าคิดถึงข้าวต้องคิดถึงประเทศไทย ทุกสำนักงานทีมเซลล์แมนประเทศทั่วโลกใช้ธีมนี้ในการทำประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

         มาตรการที่ 2เร่งรัดเปิดตลาด G to G เชิงรุก ได้กำหนดไว้ทั้งหมด 4ตลาดใหญ่ ประกอบด้วยอินโดนีเซียไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ MoU กับอินโดนีเซีย เปิดตลาดข้าวอินโดนิเซีย 4ปีจำนวนไม่เกิน 4,000,000ตัน อีกตลาดคือตลาดบังกลาเทศ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการทำ MoU ในระบบ G to G กับบังคลาเทศ 5ปี 5,000,000ตัน ตลาดอิรักซึ่งเป็นตลาดที่เราประสบปัญหาหลายปีที่ผ่านมาเพราะผู้ส่งออกข้าวไทยรายหนึ่งส่งข้าวด้อยคุณภาพไปทำให้อิรักแบนข้าวไทยเป็นเวลาหลายปี ขณะนี้ประสบความสำเร็จแล้วอิรักเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถเข้าไปประมูลขายข้าวในอิรักได้แล้ว แต่ยังติดเรื่องความเข้าใจมาตรฐานข้าวขาว 100%ข้าวของเราคือข้าว 5%ซึ่งจะต้องมีการทำความเข้าใจ และการส่งข้าวไปยังอิรัก ต้องมีเอกสารรับรองจากสถานทูตอิรักประจำประเทศไทย ขณะนี้เราไม่มีสถานทูตอิรักประจำประเทศไทย จะมีการเจรจาขอปรับเงื่อนไขลดอุปสรรค ตลาดที่4คือตลาดจีนที่ได้ทำ MoU ในอดีตและจีนยังมีภาระตาม MoU ที่ต้องนำเข้าข้าวเก่าอีก 300,000ตัน ตกค้างต้องเดินหน้าต่อไป

          มาตรการที่ 3กำหนดร่วมกันในการเจรจา FTA  จะต้องหยิบประเด็นขอให้ประเทศนั้นลดภาษีนำเข้าข้าวไปเป็นประเด็นหนึ่งในการเจรจา ทั้ง FTA ระหว่างไทย-เม็กซิโก EU UK หรือประเทศอื่น นำประเด็นในการเจรจาลดอุปสรรคงาน ขั้นตอนและเงื่อนไขอื่นๆในการเจรจาด้วย

          มาตรการที่ 4จับมือร่วมกับกระทรวงอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดต้นทุนการส่งออก เช่น ค่าระวางเรือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

          มาตรการที่ 5เร่งรัดขยายช่องทางการตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์ ออนไลน์ให้ฟรีโดยทีมเซลล์แมนประเทศ เร่งดำเนินการพบปะและจัดกิจกรรม

          มาตรการที่ 6สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจะจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระทรวงพาณิชย์ในการแสวงหาข้าวพันธุ์ใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันข้าวไทยในตลาดต่างประเทศ โดยกิจกรรมที่จัดจะให้มีการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของทุกภาคส่วน ได้เข้ามาร่วมประกวดโดยแบ่งออกเป็น 3กลุ่ม ข้าวหอม ข้าวนุ่ม และข้าวแข็ง

          มุ่งเน้นทั้งกระบวนการปลูก การสี และรสชาติแนะนำพันธ์ุมาเปรียบเทียบกับพันธุ์ปัจจุบันที่มีอยู่ นำไปทำการค้าเชิงพาณิชย์และขยายตลาดส่งออกเพิ่มขีดความสามารถให้กับข้าวของไทยในตลาดโลกต่อไป" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

          จากนั้นนายจุรินทร์ ได้ลงนามเซ็นต์ MOU หรือข้อตกลงการค้าข้าวให้กับประเทศอินโดนิเซียตามที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ ซึ่งวันนี้เป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการค้าข้าวระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับกระทรวงการค้าแห่งประเทศอินโดนิเซีย

---------------------------------------------

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9631417

กระทรวงพาณิชย์