TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการบริหารจัดการมันสำปะหลังของไทย” ในงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference 2018) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

271
29.06.61

Jun 28 1

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการบริหารจัดการมันสำปะหลังของไทย” ในงานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference 2018)เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  (สำนักงานรัฐมนตรี 28 มิ.ย. 61)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu