TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม JC เศรษฐกิจไทย-จีน ระดับรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 17 ส.ค.)

2460
17.08.61

Aug 17 1

 

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานแถลงข่าวไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม JCเศรษฐกิจไทย-จีน ระดับรองนายกรัฐมนตรี  เมื่อวันศุกร์ที่  17  สิงหาคม  2561  ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์  (สำนักงานรัฐมนตรี 17 ส.ค. 61)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu