TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “3 S” SME Startup Social Enterprise เสริมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

272
02.07.61

July 1 1

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “3 S”SME Startup Social Enterpriseเสริมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  (สำนักงานรัฐมนตรี 2 ก.ค. 61)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu