TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

H.E. Mr. Lorenzo Galanti เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11กระทรวงพาณิชย์ (สi. 19 ต.ค. 61)

1153
19.10.61

OCT 19 1

H.E. Mr. Lorenzo  Galanti เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย  เข้าพบ นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เมื่อวันศุกร์ที่  19  ตุลาคม  2561  ณ  ห้องรับรอง ชั้น 11กระทรวงพาณิชย์  (สำนักงานรัฐมนตรี 19 ต.ค. 61)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu