TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

Mr.Bhagwant Singh Bishnoi เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์

326
06.08.61

Aug 6 1

Mr.Bhagwant  Singh Bishnoi  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  ณ  ห้องมไหสวรรย์  ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 6 ส.ค. 61)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu