TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

Mr. Ignatius Darell Leiking รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซีย เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 7 ก.ย. 61)

2393
07.09.61

Sep 7 1

Mr. Ignatius Darell Leiking รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซีย เข้าพบ นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เมื่อวันศุกร์ที่  7  กันยายน  2561  ณ  ห้องรับรอง ชั้น 11  กระทรวงพาณิชย์  (สำนักงานรัฐมนตรี 7 ก.ย. 61)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu