TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : ของเล่น

MOC   i-SERVICE

ข้อมูลสถิติ

16 5855f1384699ff82b709d37d44ed9547

มูลค่าการส่งออกสินค้าเรียงตามมูลค่า

4 917b5e093ce24de05675b90df10e9ee7

มูลค่าการส่งออกสินค้าไปยัง อาเซียน,ญี่ปุ่น,สหรัฐ,สหภาพยุโรป(27)

8 15c4b0455dcb484c608222ca9a956881

มูลค่าการนำเข้าสินค้าเรียงตามมูลค่า

13 F369f4b0473465a114814680e6e66fb4

มูลค่าการนำเข้าสินค้าจาก อาเซียน,ญี่ปุ่น,สหรัฐ,สหภาพยุโรป(27)

Main Menu