TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : ซอฟต์แวร์

MOC i-Service

คำแนะนำการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

51642
04.11.58
Patent2
 
 
1. คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
       เอกสารหลักฐาน  คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และขอคำรับอนุสิทธิบัตร ผู้ตรวจรับคำขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
          - แบบพิมพ์คำขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ที่กรอกข้อความตามข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน (หากข้อใดไม่มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อนั้น ไม่จำเป็นต้องกรอก)
          - รายละเอียดการประดิษฐ์ ที่มีหัวข้อต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้ ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อม (ถ้ามี) การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ และวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด
          - ข้อถือสิทธิ
          - บทสรุปการประดิษฐ์
          - รูปเขียน (ถ้ามี)
          - เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ดังนี้
            กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้ประดิษฐ์ จะต้องยื่นหนังสือรับรองสิทธิตามแบบ แบบ สป/สผ/อสป/001-ก (พ) (ไม่จำเป็นต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน)
            กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้รับโอนสิทธิจากผู้ประดิษฐ์ จะต้องยื่นหนังสือโอนสิทธิ
            กรณีที่ผู้ขอเป็นนายจ้างผู้ประดิษฐ์ จะต้องยื่นหนังสือแสดงการเป็นนายจ้างของผู้ประดิษฐ์
            ถ้าผู้ขอเป็นนิติบุคคล จะต้องยื่นหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
            ในกรณีที่ผู้ขอประสงค์จะขอถือสิทธิวันยื่นให้เป็นวันเดียวกับที่ยื่นขอไว้ครั้งแรกในต่างประเทศ ให้ยื่นคำขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรก เป็นวันยื่นคำขอในประเทศไทย (แบบ สป/สผ/อสป/002-ก)
2.  คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
        เอกสารหลักฐาน  คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ตรวจรับคำขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
            - แบบพิมพ์คำขอ (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก) ที่กรอกข้อความตามข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน (หากข้อใดไม่มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อนั้น ๆ ไม่จำเป็นต้องกรอก) 
            - คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
            - ข้อถือสิทธิ
            - รูปเขียนหรือภาพถ่าย
            - เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ดังนี้
              กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้ออกแบบ จะต้องยื่นหนังสือรับรองสิทธิตามแบบ สป/สผ/อสป/001-ก (พ) (ไม่จำเป็นต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน)
              กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้รับโอนสิทธิจากผู้ออกแบบ จะต้องยื่นหนังสือโอนสิทธิ 
              กรณีที่ผู้ขอเป็นนายจ้างผู้ออกแบบ จะต้องยื่นหนังสือแสดงการเป็นนายจ้างของผู้ออกแบบ
              ถ้าผู้ขอเป็นนิติบุคคล จะต้องยื่นหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
                                                                                                            
 
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11498329

กระทรวงพาณิชย์