TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำฉัน

หัวข้อ: การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส​์ 12 เม.ย. 2016 18:32 #121

จากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2558 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ด้วยหรือไม่ค่ะ มีวาระสำคัญใดที่เป็นข้อยกเว้นหรือไม่

ข้อความนี้ มี ไฟล์ แนบ.
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียน ที่จะเห็นมัน

ผู้ดูแลระบบได้ ใคร่

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส​์ 12 เม.ย. 2016 22:08 #122

เรียน คุณ Jeerawan

การประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย โดยต้องมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด
แต่ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับการประชุมในรูปแบบดังกล่าว ซึ่งประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
ผู้ดูแลระบบได้ ใคร่
ผู้ดูแล: Support, genad-admin

Main Menu