TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
องค์ความรู้ KM

MOC   i-SERVICE

กลุ่มกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์

7600
18.12.60

กลุ่มกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
   กรมการค้าต่างประเทศ    (http://www.dft.go.th/th-th/กฎหมาย)

กลุ่มกฎหมายการค้าภายใน
   กรมการค้าภายใน    (http://law.dit.go.th/LegaLiiableUI.aspx)

กลุ่มกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา    (http://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2.html)

กลุ่มกฎหมายจดทะเบียนการค้าและการประกอบธุรกิจ
   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    (http://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=34)

กลุ่มกฎหมายองค์การคลังสินค้า
   องค์การคลังสินค้า    (http://www.pwo.co.th/more_news.php?cid=12)

  

Main Menu