TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

‘พาณิชย์’ ยกร่างแผนเศรษฐกิจจังหวัด 4.0 หวังใช้กลไกพาณิชย์จังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้เข้มแข็ง

8284
30.08.59

 

MOC 8689

“อภิรดี”นัดประชุมพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเดือนก.ย.นี้ ยกร่างแผนเศรษฐกิจจังหวัด 4.0หวังใช้กลไกพาณิชย์จังหวัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้เข้มแข็ง ส่วนการบ้านที่มอบให้ทำทั้งการดูแลค่า  ครองชีพ สินค้าเกษตร และการค้าชายแดน ได้ข้อสรุปออกมาแล้ว เตรียมนำไปขับเคลื่อนต่อไป

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  กระทรวงพาณิชย์กำหนดจัด  การประชุมมอบนโยบายให้กับพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศอีกครั้งภายในเดือนกันยายน 2559นี้  เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำงาน และเตรียมปรับบทบาทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม รวมถึงการผลักดันพาณิชย์จังหวัดให้เป็นแม่งานจัดทำแผนเศรษฐกิจจังหวัด 4.0 โดยดึงจุดเด่นของแต่ละจังหวัดทั้ง 18กลุ่มจังหวัด มาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี  ที่จะขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มีการจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัด 18กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2560–2564 ” เสร็จแล้ว และเตรียมจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง แนวโน้มและความท้าทายทางการค้า ของกลุ่มจังหวัดต่างๆ รวมถึงรับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในทางปฏิบัติจากมุมมองที่หลากหลายทั้งจากภาครัฐและเอกชน ก่อนที่จะมาจัดทำเป็นแผนเศรษฐกิจจังหวัด 4.0 

“ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพาณิชย์จังหวัดและหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทั้ง 18คน โดยต้องฝนให้แหลมคม เพื่อเป็นผู้แทนของกระทรวงในพื้นที่ หลังจากที่กระทรวงฯ ได้ทำนโยบาย One Roof ที่รวมเอาหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงฯ มาอยู่ที่เดียวกัน โดยมีพาณิชย์จังหวัดเป็น  ผู้ขับเคลื่อน” นางอภิรดีกล่าว

นางอภิรดีกล่าวว่า สำหรับการมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดไปจัดทำแผนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวกับการดูแลค่าครองชีพ สินค้าเกษตร และการค้าชายแดน ขณะนี้พาณิชย์จังหวัดได้เสนอแนวทางการดำเนินงานในแต่ละเรื่องเข้ามาแล้ว โดยมีแผนการทำงานที่ชัดเจนในแต่ละเรื่อง ซึ่งจะมีการผลักดันให้มีการนำไปสู่ภาคปฏิบัติจริงต่อไป เพื่อช่วยในการดูแลประชาชนในด้านค่าครองชีพ ดูแลเกษตรกรให้ขายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่คุ้มต้นทุน และผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค รวมถึงการค้าชายแดน

โดยในด้านการดูแลค่าครองชีพ  พาณิชย์จังหวัดเสนอว่า การดูแลราคาสินค้าควรกำกับดูแลตามกลไกตลาด และจะต้องเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยเฉพาะการใช้โซเซียลมีเดียเข้าถึงประชาชน เพื่อกระตุ้นให้รู้จักการฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ และผลักดันให้มีการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคและแนวร่วมประชาชน ส่วนกรณีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย จะต้องเร่งเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน และรณรงค์ให้ตระหนักถึงการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

ด้านการดูแลสินค้าเกษตร สำหรับสินค้าเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์ม ยางพารา จะบูรณาการการทำงานระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้การตลาดนำการผลิต ลดพื้นที่เพาะปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการ หากสินค้าใดไม่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนได้ ควรลดพื้นที่ปลูก และนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อมาผลิต แปรรูป และส่งออกแทน ส่วนสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าประจำจังหวัด จะต้องจัดทำแผนการตลาดล่วงหน้ารองรับผลผลิตก่อนออกสู่ตลาด โดยใช้ระบบการจำหน่ายออนไลน์ ใช้กลไก Biz Club บริษัทประชารัฐรักสามัคคี มาช่วยกระจายสินค้า

ด้านการค้าชายแดน จะผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง  เมืองหลัก เมืองรอง และกลุ่มจังหวัดของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและหัตถกรรมร่วมกัน การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม  การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตสินค้า  การสร้างความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจไทยกับเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ SMEs และ Start Up และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขยายธุรกิจการค้า การลงทุนในตลาดภูมิภาค

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9640149

Please publish modules in offcanvas position.