TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

ประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์การปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2544 ผ่านเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2479
03.09.61

พรบ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จึงทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 

  3918

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNXtqdJCmZ9neyHWKlnVERq7IOGXhQGm2aKe_FEFB5gsAL8g/viewform

Main Menu