TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จัดงาน Scale Up Bootcamp for Startups มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจการค้าสมัยใหม่

258
14.06.62
ปัจจุบัน กระแสการค้าการลงทุนของโลกที่ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรี กอปรกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ล้วนเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ ให้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคของ “เศรษฐกิจการค้าสมัยใหม่”ภูมิภาค CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) เป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญ ทั้งในฐานะแหล่งพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดส่งออก และห่วงโซ่การผลิตของโลก จึงจำเป็นต้องตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การค้าการลงทุน การทำตลาด และควรมีความรู้ความเข้าใจในเศรษฐกิจการค้าสมัยใหม่ ตลอดจนผนึกกำลังความร่วมมือเพื่อให้ภูมิภาคให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
        นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจการค้าและผู้ประกอบการในภูมิภาค CLMVT ได้พยายามยกระดับสมรรถนะและช่องทางตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและอำนาจการต่อรอง อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดด้านศักยภาพในการเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ ทั้งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาส อุปสรรค และการเข้าถึงตลาดของกลุ่มประเทศ CLMVT รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพ ข้อจำกัดดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการขยายธุรกิจ (Scale Up) ของผู้ประกอบการในภูมิภาค CLMVT และทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ สนค. จึงได้จัดโครงการอบรม Scale Up Bootcamp for Startups เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพของภูมิภาค CLMVT ที่จะช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชากรของภูมิภาค CLMVT ให้สามารถเติบโตร่วมกันในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้อย่างอย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป”
          โครงการอบรม Scale Up Bootcamp for Startups จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562 เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุม CLMVT Forum 2018 เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ที่จัดขึ้นภายใต้ธีม “ทะยานสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยี” ซึ่งมีผลลัพธ์สำคัญ คือ ต้องการให้มีการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ CLMVT จากผลลัพธ์ดังกล่าว สนค. จึงได้จัดโครงการอบรมฯ ขึ้น และได้มอบหมาย อาจารย์นพพร เรืองวานิช ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC Thammasat) เป็นผู้ดำเนินโครงการ
          โครงการอบรม Scale Up Bootcamp for Startups มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพระดับ Pre-Series A (เริ่มมีผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อทดลองตลาดในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรืออยู่ในขั้นตอน Product Market Fit) ได้รับความรู้ที่จำเป็นเพื่อขยายธุรกิจและยกระดับสู่ Series A (พัฒนาสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาด มีศักยภาพในการเติบโตและสามารถระดมทุนในระดับที่สูงขึ้นได้) โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพจากภูมิภาค CLMVT เข้าร่วมโครงการ 60 คน แบ่งเป็น 20 ทีม ทีมละ 3 คน ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเสวนาหัวข้อ “The Startup Hypergrowth” การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครอบคลุมเรื่องการวางแผนธุรกิจแบบ Lean Canvasการออกแบบ UX/UI (User Experience และ User Interface) และ UI Design and Design (UX/UI) และกลยุทธ์การระดมทุน รวมทั้งมีกิจกรรมสร้างเครือข่าย และที่สำคัญ คือ กิจกรรมการนำเสนอผลงาน (Pitching) ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของโครงการ
          ในส่วนของกิจกรรมการนำเสนอผลงาน ได้รับเกียรติจากภาคเอกชนทั้งกลุ่มธุรกิจและนักลงทุน ประกอบด้วย บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด (Smart ID Group) กองทุน 500 TukTuks บริษัท ยังบียอน เอนเตอร์ไพรส์ (Young Beyond Enterprise) จำกัด บริษัท คุมะ ฐนพัณณ์ (Kuma Thanapan) จำกัด บริษัท เฟิร์ส คอนแท็ค เซ็นเตอร์ (First Contect Center) จำกัด สถาบันสอนภาษาอังกฤษ โกลบิช อแคเดเมีย (Globish Academia)(ประเทศไทย) และสตาร์ทอัพ แคเรียวีซ่า ไทยแลนด์ (CareerVisa Thailand)ร่วมพิจารณาผู้ประกอบการในช่วงเช้า เพื่อคัดเลือกทีมที่มีศักยภาพเข้าสู่การพิจารณาผลรอบบ่าย จำนวน 6 ทีม ประกอบด้วย
 
          1) Recyglo จากเมียนมา ให้บริการเก็บขยะรีไซเคิลจากองค์กรธุรกิจและส่งให้โรงงานรีไซเคิล
 
          2) Dexcoroจากไทย ให้บริการออกแบบตกแต่งภายในบ้านด้วยภาพเสมือนจริง
 
          3) CondoThaiจากไทย ให้บริการฝากเช่า-ขาย อสังหาริมทรัพย์ครบวงจร
 
          4) Edu2Reviewจากเวียดนาม ให้บริการแพลตฟอร์มหลักสูตรการศึกษาครบวงจร
 
          5) Vinagaoจากเวียดนาม ให้บริการจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภคแบบอัตโนมัติ
 
          6) Goteddyจาก สปป. ลาว ให้บริการขนส่งอาหาร
 
        ในรอบบ่าย ได้รับเกียรติจาก คุณ ฐากร ปิยะพันธ์ ผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด คุณ Tommy Mazencผู้บริหารจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ ทรู อินคิวบ์ (True Incube) คุณภรณี เจียมศักดิ์ศิริ Principal บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด (Digital Ventures) ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.ศรุต วานิชพันธุ์Director จาก ซี ไทยแลนด์ (SEA Thailand) และ
นางพรพรรณนิล ศตวรรษธำรง ผู้อำนวยการกองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค สนค. ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โดยคัดเลือกผู้ชนะ 3 ทีม
 
        รางวัลที่ 1 ได้แก่ Edu2Reviewจากเวียดนาม ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท
 
        รางวัลที่ 2 และ 3 ได้แก่ Recygloจากเมียนมา และ Vinagaoจากเวียดนาม ได้รับเงินรางวัล 50,000และ 30,000 บาท ตามลำดับ
 
        นอกจากรางวัลภายในงานแล้ว ทีมที่มีศักยภาพจะมีโอกาสได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจของ True Incube หรือเข้าร่วมการ Pitching ในโครงการของ Bangkok Venture Clubต่อไปด้วย
 
        สำหรับผู้สนใจเพิ่มเติม สามารถเข้าชมภาพการจัดกิจกรรมได้ที่ Facebook Fanpage Scale Up Bootcamp for Startup ที่ https://www.facebook.com/STARTUPAX/ 
         สามารถรับชมการจัดงานย้อนหลังได้ทาง Youtube Channel ที่                  https://www.youtube.com/channel/UCWySkKxdWxHygf7Ep2-TcHw
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 6095212

กระทรวงพาณิชย์