TH  EN  

บริการของกระทรวง
header-หน้าใน
บริการของกระทรวง

MOC i-Service

ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์

64962
11.08.59

ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์
( Ministry of Commerce )

OPS 8190

ครบวงจรทุกบริการกับศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ โดยให้บริการ ให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน และรับคำขอจดทะเบียน จดแจ้ง ขออนุญาตของหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงพาณิชย์ผ่านจุดบริการ ณ จุดเดียว ( Single Point ) ทั้งในส่วนกลาง
ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ และส่วนภูมิภาค 
ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทั่วประเทศ 


ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์  คือ  จุดที่รวมงานบริการ  12  งานบริการ  จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ฯ 
ไว้ ณ  จุดเดียวกัน โดยมีประเภทบริการ  ดังนี้

                   •  บริการให้ข้อมูลให้คำปรึกษา

                   •  บริการแนะนำผ่านระบบประชุมทางไกล  (VDO Conference)

                   •  บริการรับเรื่องร้องเรียน

                   •  บริการรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

                   •  บริการรับคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก – นำเข้าสินค้า

                   •  บริการขอคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตร

                   •  บริการรับคำขออนุญาตประกอบการค้าข้าว

                   •  บริการรับคำขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนำเข้า – ขายเครื่องชั่ง

                   •  บริการรับคำขอหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้า

                   •  บริการรับคำขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

                   •  บริการรับคำขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

         •  บริการรับแจ้งข้อมูลเบาะแส /รับเรื่องร้องทุกข์
 

ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 02-507-8000  สายด่วน 1203

 

OPS 8197  OPS 8205

OPS 8217  OPS 8201(1)

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11013206

กระทรวงพาณิชย์