ธงฟ้าประชารัฐ

 
1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 
 

2. ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562   

 
3. สถานที่ติดต่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการ  
 
 
ข่าว/ประกาศ จากกรมการค้าภายใน