MOC 103 Years

Header Image
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงพาณิชย์
watermark

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงพาณิชย์ เป็นการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในสังกัดให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ในห้วงเวลาของแผน ร่วมผลักดันการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายและการบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ


แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงพาณิชย์ วันที่แผยแพร่ 20/10/2565 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar