MOC 101 Years

Header Image
ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนเมษายน 2565 เท่ากับ 105.15 หรือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 4.65 (YoY)
watermark

ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนเมษายน 2565 เท่ากับ 105.15 หรือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 4.65 (YoY)

โดยปัจจัยหลักยังคงเป็นราคาพลังงาน จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้ม รวมทั้งอาหารสด อาทิ

เนื้อสุกร ไก่สด และไข่ไก่ ขณะที่ราคาสินค้าและบริการในหมวดอื่นๆ ส่วนใหญ่ยังทรงตัวและเคลื่อนไหว

ในทิศทางปกติสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน
แถลงข่าว "ดัชนีเศรษฐกิจการค้า" ครั้งต่อไปในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

ที่มา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

(รายละเอียดที่่ www.price.moc.go.th ) คะแนนโหวต :