MOC 102 Years

Header Image
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาสินค้าพลาสติกชีวภาพ จากมันสำปะหลังและเป็นสักขีพยาน MOU ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศกับห้างค้าปลีก กลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานด้านวิจัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์
watermark

          นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาสินค้าพลาสติกชีวภาพ จากมันสำปะหลังและเป็นสักขีพยาน MOU ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศกับห้างค้าปลีก กลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานด้านวิจัย พร้อมด้วยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  ผู้แทนส่วนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร  กระทรวงพาณิชย์
          นายจุรินทร์ กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมและยกระดับสินค้าพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลังและสินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลัง ปัจจุบันเกษตรกรถือว่าราคามันสำปะหลังดีขึ้นมาก ในอดีตกิโลกรัมละ 1 บาทกว่า วันนี้ 3 บาทกว่าแล้ว เกินรายได้ที่ประกันที่กิโลกรัมละ 2.50 บาทอยู่เป็นปี แต่ทั้งหมดนี้ต้องยอมรับความจริงว่า ผลผลิตในประเทศเมื่อเทียบกับความต้องการใช้ยังไม่พอ โดยผลผลิตในประเทศปีละประมาณ 35 ล้านตัน แต่ความต้องการใช้ 42 ล้านตันยังขาด 6-7 ล้านตันในภาพรวม แต่ช่วงที่มันสำปะหลังออกเยอะราคาก็ตก การเตรียมการด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จะช่วยให้ราคามันสำหรับเกษตรกรในประเทศมีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน 
           สำหรับนโยบายที่ตนมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเกษตรกรในช่วงที่ผ่านมาคือ ขยายตลาดโดยเฉพาะในต่างประเทศไม่ว่าจะในรูปมันเส้น แป้งมัน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศรวมทั้งการขยายตลาดใหม่ ซึ่งสำเร็จในหลายตลาดไม่ว่าจะเป็นตุรกี นิวซีแลนด์ อินเดีย ซาอุดีอาระเบียหรือฟิลิปปินส์ เพื่อทดแทนตลาดจีนที่เป็นตลาดใหญ่แต่ไม่มีเสถียรภาพ
           และข่าวดีล่าสุด ประเทศฟิลิปปินส์กำลังเดินทางมาเจรจารอบสุดท้ายซื้อมันสำปะหลังประมาณ 3-4 ล้านตัน จะมีส่วนช่วยยกระดับราคาในประเทศให้สูงขึ้น สำหรับเดือนมกราคมปีหน้า ตนจะไปประชุมที่นครราชสีมา เพราะเป็นเมืองหลวงของมันสำปะหลังของประเทศ เรามีกำหนดการจัดงาน World Tapioca Conference 2023 ในเดือนมกราคมปีหน้า จะเป็นอีกงานที่ส่งเสริมภาพลักษณ์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง โดยในปี 65 ปีนี้ ตั้งเป้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทุกรูปแบบ มูลค่า 130,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% และสำหรับไบโอพลาสติก เป็นอีกนโยบายที่เราต้องช่วยกันปรับผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังนอกจากแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์จากไบโอพลาสติกจะเป็นอีกช่องทางนำเงินเข้าประเทศ ปัจจุบันเราเน้นการส่งออกมันสำปะหลัง และส่งออกไบโอพลาสติกเม็ดเพื่อไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่อ คือผลิตภัณฑ์ขั้นต้นและขั้นกลาง ต่อไปนี้เราจะเน้นผลิตภัณฑ์ขั้นปลายมากขึ้น แทนที่จะส่งแบบเม็ดก็จะส่งเป็นถุงพลาสติก หลอดดูด จาน สินค้าต่างๆหลากหลายรูปแบบจากไบโอพลาสติก ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่เราได้มีการลงนาม MOU ระหว่าง 11 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันวิจัยและพัฒนารวมทั้งเกษตรกร จะช่วยกันพัฒนาต่อไป 
          “ให้สามารถทำเงินให้ประเทศช่วยชาวไร่มันสำปะหลังที่เป็นต้นน้ำของเราต่อไป หวังว่าอนาคตจะสามารถส่งออกไบโอพลาสติกจากมันสำปะหลังให้ได้ 1,000 ล้านบาทในปี 67  ซึ่งอินเดียจะเป็นตลาดใหญ่ของเราในอนาคต เพราะมีนโยบาย  “plastic ban” จะไม่ใช้ถุงพลาสติกจากปิโตรเคมี ถุงไบโอพลาสติก จะเป็นตลาดใหญ่ เพราะอินเดียมีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน จะมีตลาดใหญ่รออยู่ข้างหน้า เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้อยู่ต้นน้ำของเรามีรายได้ที่ดีขึ้นต่อไป” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว
          ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่าในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) และสินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลังแบบครบวงจร ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ทั้ง 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย (1) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (2) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) (3) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) (4) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (5) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (6) สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย (7) สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (8) สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (9) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด (10) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และ (11) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :