MOC 102 Years

Header Image
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีเอเปคและผู้เข้าร่วมการประชุมในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ประจําปี 2022 (APEC Ministerial Meeting 2022: AMM) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Ballroom Hall 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
watermark

           นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีเอเปคและผู้เข้าร่วมการประชุมในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ประจําปี 2022 (APEC Ministerial Meeting 2022: AMM) ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ที่ห้อง  Ballroom Hall 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
          นายจุรินทร์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ โดยเฉพาะในหัวข้อการค้าและการลงทุน จะเป็นการเปิดโอกาส ให้รัฐมนตรีเอเปคร่วมกันติดตามผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของเอเปคตลอดทั้งปี และกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของเอเปคที่รองรับสถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบัน โดยให้ความสําคัญกับทุกภาคส่วน ส่งเสริม การค้าการลงทุนที่เปิดกว้าง ยั่งยืน มีพลวัต และมีการเชื่อมโยงกัน
          ไทยกําหนดหัวข้อหลักของการประชุมเอเปคปี ค.ศ. 2022 คือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์  เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open. Connect. Balance.)” และไทยมีการขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมาโดยตลอดทั้งสามประเด็น
          การขับเคลื่อนที่สําคัญในส่วนของหัวข้อหลัก “Open.” คือ การเปิดกว้างไปสู่ทุกโอกาสด้านการค้าการลงทุน การส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนการจัดทํา FTA เอเชีย-แปซิฟิก (FTA-AP) โดยที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2022 ที่ผ่านมา ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและบทบาทขององค์การการค้าโลก (WTO) และการประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2022 ที่สมาพันธรัฐสวิส ที่ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวัง
          “ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีเอเปคในปีนี้ จะนําไปสู่ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาการทํางานในเอเปคที่สอดรับกับหัวข้อหลักการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีนี้ ซึ่งก็คือ  Open. Connect. Balance. จึงขอให้ทุกท่านใช้โอกาสนี้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินการของเอเปคให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและส่งต่อให้กับที่ประชุมผู้นําฯ ในปีนี้ต่อไป” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :