MOC 103 Years

Header Image
นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือผู้ส่งออกสุกร เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์
watermark

นายนภินทร ศรีสรรพางค์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือผู้ส่งออกสุกร

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน  2566 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar