MOC 102 Years

Header Image
กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือน พ.ย.64 ส่งออกมูลค่า 23,647.91 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 24.73% (YoY) นำเข้ามูลค่า 22,629.24 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 20.47% (YoY) ประเทศไทยเกินดุลมูลค่า 1,018.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
watermark

กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือน พ.ย.64 ส่งออกมูลค่า 23,647.91 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 24.73% (YoY) นำเข้ามูลค่า 22,629.24ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 20.47% (YoY) ประเทศไทยเกินดุลมูลค่า 1,018.67  ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดูรายละเอียดของข้อมูลได้ที่ : http://tradereport.moc.go.th/TradeThai.aspx

รายละเอียดการแถลงข่าวที่ : ​https://www.moc.go.th/th/content/category/detail/id/7/iid/1372

 คะแนนโหวต :