MOC 102 Years

Header Image
ประชาสัมพันธ์ กองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ(กบข.) ได้จัดทำระบบ "ตรวจสอบสิทธิการรับเงิน กบข คงค้าง" เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพและทายาทของสมาชิก(กรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยเหตุเสียชีวิต)
watermark

ประชาสัมพันธ์ กองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ(กบข.) ได้จัดทำระบบ "ตรวจสอบสิทธิการรับเงิน กบข คงค้าง" เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพและทายาทของสมาชิก(กรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยเหตุเสียชีวิต)ได้ตรวจสอบสิทธิการรับเงิน กบข.คงค้างคะแนนโหวต :