MOC 102 Years

Header Image
สรุปแถลงข่าวการค้าระหว่างประเทศของไทยรายเดือน
watermark

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย

 

>> รายละเอียดข้อมูลการแถลงข่าวล่าสุด ที่ : http://www.tpso.moc.go.th/international_trade 
(ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์)
 
>> รายละเอียดข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยล่าสุด ที่ : http://tradereport.moc.go.th/TradeThai.aspx
(ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
 
>> ข้อมูลการแถลงข่าวย้อนหลัง (มีนาคม 2550 - ธันวาคม 2558)คะแนนโหวต :