MOC 103 Years

Header Image
กลุ่มกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์
watermark

กลุ่มกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

   กรมการค้าต่างประเทศ    (http://www.dft.go.th/th-th/กฎหมาย)

 

กลุ่มกฎหมายการค้าภายใน
   กรมการค้าภายใน    (http://law.dit.go.th/LegaLiiableUI.aspx)

 

กลุ่มกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา    (http://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2.html)

 

กลุ่มกฎหมายจดทะเบียนการค้าและการประกอบธุรกิจ
   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    (https://www.dbd.go.th/law)

 

กลุ่มกฎหมายองค์การคลังสินค้า
   องค์การคลังสินค้า    (http://www.pwo.co.th/more_news.php?cid=12)


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar