MOC 103 Years

Header Image
แบบสอบถามความต้องการสำหรับผู้รับบริการข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย (tradereport.moc.go.th) ในปีงบประมาณ 2566 ทางหน่วยงานขอความอนุเคราะห์ท่านผู้รับบริการตอบแบบสอบถามความต้องการฉบับนี้ โดยหน่วยงานจะนำความต้องการที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ tradereport.moc.go.th ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความต้องการในการใช้บริการข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยและความต้องการในการปรับปรุงเว็บไซต์ tradereport.moc.go.th
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล