MOC 103 Years

Header Image
History of the Ministry
watermark
 

History of the Ministry

2457

จากอาณาจักรสุโขทัย ศูนย์กลางการค้ำทางนกของ ภูมิภาต สู่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ สยามเจริญสัมพันธ์ทาง การทูตและการค้าทางทะเล กับชาติตะวันตก ต่อมา ในช่วงต้นกรุงวัตนโกสินทร์ ได้ขยายการค้ทางทะเลกับ ประเทศจีนและชาติตะวันตก อื่นๆ โดยมีอังกฤษเข้ามา ทำสนอิสัญญาทางการค้า เป็นประเทศแรก เมื่อเข้าสู่ กรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง สยามเร่งปฏิรูปประเทศ ในทุกล้านเพื่อให้ทัดเทียม ขาติ๊ตะวันตก ขณะที่งาน ราชการด้านการค้ยังคง รวมอยู่ในกระทรวงอื่น

2463-2469

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ สภาเผยแผ่พาณิชย์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบร นรามจานที่เกี่ยวข้องกับการ พาณิชย์ และเพื่อศึกษาพัฒนากฎหมายการค้า แก้ไซข้อเสียเปรียนในสนอิสัญญาทางการค้า ตลอดจนขยายตลาดการค้าต่างแดนเพื่อเพิ่ม รายได้ช่วงที่เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำ (Great Depression) เมื่อการค้าภายใน และการคำโดกนืดเคือง ประเทศตัดทอนขายจ่ย ด้วยการยุบหน่วยงานราชการ ปรับลดจำนวน ข้าราชการ และควบรวมกระทรวงเข้าด้วยกัน

2475-2500

กระทรวงพาณิชย์เปลี่ยนชื่อ ปรับโดรงสร้าง ตั้งหน่วยงานกรม และกองขึ้นใหม่ ซึ่งมีบทนาทสำคัญ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศ "สยาม" เปลี่ยนชื่อเป็น "ไทย" ใช้นโยนายรัฐนิยมเกี่ยวกับการพาณิชย์ เน้นให้คนไทยใข้ของที่ผลิตโดยคนไทย เมื่อเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ กระทรวงใด้จัดทำตัชนีราคาและ ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้า ที่ซื้อขายกันในตลาดออกเผยแพร่ แก่สาอารณชนเป็นครั้งแรก ขณะที่ไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงและ องค์การระหว่างประเทศ

2501-2531

เปิดฉากแช่งขันกลุ่มการค้าทั้งยุโรปและอาเชียน พาณิชย์โตกขยายตัวด้วยเส้นทางการค้ทางอากาศ กระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เป็นครั้งแรก และจัดตั้งศูนย์พาณิชยกรรมในต่างประเทศ อย่างเป็นทางการ โครงสร้างการค้ของไทยเริ่มเปลี่ยน จากสินค้าเกษตรมาสู่สินค้าอุตสาพกรรมอย่างต่อเนื่อง

2532- ปัจจุบัน

ไทยประสบปัญหาภาระ ต่ำครองชีพสูง จากการขยายตัว ทางเศรษฐกิจที่เดิบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นจุดเริ่มตันของโครงการ "คาราวานสินค้าลดค่ครองชีพ ปี ๒๕๓๓" และโดรงการ "ซงฟ้า ราคาประหยัด" เพื่อช่วยแก้ไข ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน ในพื้นที่ต่าง ๆ ยุคนี้เป็นยุคแห่ง การสร้างตราสัญลักษณ์และ ภาพลักษณ์สินค้ ทรัพย์สินทาง ปัญญา ลิชสิทธิ์ และสิทธิบัตร ทวีความสำคัญ "กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา" ถือกำเนิดขึ้นเพื่อ ทำหน้าที่คุ้มครองและปกป้อง สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างที่ไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ (ต้มยำกุ้ง) โลกภา ยกระดับทางเทศโนโลยีสารสนเทศ ายนอกเริ่มก้าวเข้าสู่การ อันนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของการ พาณิชย์ในระยะต่อมา เทคโนโลยีเข้ามา มีบทบาทมากขึ้น ทำให้พฤติกรรมการ ใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของ "กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์" มีส่วนช่วยตอบสนองพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ การซื้อชายสินค้าออนไลน์ และเมื่อธุรกิจ พาณิชย์ 8-Commerce ยกระดับการแช่งขัน และสามารถสร้างเม็ดเงินไต้มหาศล กระทรวงจึงได้จัดตั้งว็บไซต์ตลาดกลาง ซื้อชายทางอิเล็กพรอนิกส์ อำนายความสะดวก ให้ผู้ซื้อทั่วโลกสามารถติดต่อซื้อขายกับ ผู้ส่งออกไทยได้อย่างง่ยตาย ซึ่งได้รับ การตอบรับที่ดีมากจากผู้ประกอบการไทย และผู้ซื้อในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานหลักขับเคลื่อน เศรษฐกิจการค้ของประเทศ กำหนดเป้าหมายและทิศทาง ก้าวสู่ศควรรษที่สองไว้อย่าง ชัตเจน สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (W.M.๒๕e๙ -๒๕๗e) ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม สร้างความ มั่นคง มังคั่งทางเศรษฐกิจ

 

 "Tha Tian Ministry”, the Ministry of Commerce that is called by mass media because of its location in the area of Tha Tian, the battlefield of two ogres of Wat Chaeng and Wat Pho according to the legend that is well known by Thai people. And why is the Ministry of Commerce located here? ...
 
In this regard, the record of Khun Wijit Matra (Sanga Kanchanakphan) states that ‘Once ministries had been established in the reign of King Rama V, ministers or generals often used their houses as establishments of ministries. However, the Ministry of Commerce had been established in the reign of King Rama VI due to there was still no own ministry in that time so that a building was newly established. According to the history retrieved by Khun Wijit Matra in 1950, the building of the Ministry of Commerce (Setthakarn) was built on a pennant triangular land with three access roads surrounding three sides, namely, Ket Road, Sanarm Chai Road, and Maharach Road. Formerly, this land and the surrounding area were the location of palaces, namely, Palace of Krom Muen Chetthathiben, Palace of Krom Luaang Adisorn Udomdej, Palace of Phra Ong Chao Ngonrot, Palace of Phra Ong Chao Piak, Palace of Krom Luang Badin Paisarn Sopon, Palace of Krom Muen Amaren Badin, Palace of Phra Ong Chao Lamyong, Palace of Krom Muen Tiwakorn Wong Prawat, etc.             

          The area of ​​the building of the Ministry of Commerce was the area of ​​three palaces, namely, Palace of Krom Luang Adisorn Udomdej, Palace of Krom Luang Badin Paisarn Sopon and Palace of Krom Muen Tiwakorn Wong Prawat. The building of the Ministry of Commerce was built in three floors with splendid views. The craftsmanship of the architects was elaborate. The patterns were in western style so that it looked like a modern building that was different from other establishments. The lowest floor was built specifically to be a central office of measurement directly. When the construction had been finished, the standard scales from the Ministry of Agriculture were installed as a cornerstone of the ministry that referred to trades until the present.

          The symbol or logo of the ministry in that period had interesting evolutions. In the former period of Ministry of Agriculture, the minister held the logo of Phra Pirun Song Nak. Phra Pirun is a god of water who ordains to rain. Nak is about the water. The logo of Phra Pirun Song Nak is about agriculture and farming which were importance since ancient times. When the Ministry of Commerce was established in 1920, it was announced to use the logo as pendant, ancient scale and rod tied in a pattern. This logo has a meaning of commerce according to the history of the ministry and the building as described previously. In this period, the Ministry of Commerce was announced to use indigo color as a sign of the ministry. Later, when the Ministry of Commerce had jointed with the Ministry of Transport, it was then called "The Ministry of Commerce and Transport". In 1926, the ministry had announced to use a logo of Wisanukram as a logo of the ministry. The color of the logo was changed to crimson. The logo of Wisanukram was a logo of the old position of the minister of Public Works. Later, it was changed to the Ministry of Transport and used the logo of Phra Rama Song Rot.

          When the duties of Ministry of Transport and the Ministry of Commerce were merged and the duties of the Ministry of Commerce was considered as the most importance, the logo of Phra Wisanukram was used again because Phra Wisanukram is a god who expertise in engineering and construction. The logo of the Ministry of Commerce is therefore originated from the old logo and the tasks of forces were decreased and involved in the commerce increasingly. Currently, the logo of the ministry is still the logo of Phra Wisanukram. But the color of the ministry was changed to indigo as the same. On the large metal gate of the ministry, there are metal sheet with the logo of two thousand snakes intertwined. There are a couple of wings attached on both fronts of the gate. It is understood that the logo is a magic wand called Caduceus that belongs to Greek god named Hermes and called Mercurius by Romans. According to records of Greek, Hermes is the son of Zeus, the greatest god who are intelligent in inventions, such as Indian lute, letters, numeral and especially, scales. As a result, Hermes is worshiped by common merchants.


 


Line

Vote Point :
starstarstarstarstar