MOC 103 Years

Header Image
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนมกราคม 2567 ลดลงร้อยละ 1.11 (YOY)เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4
watermark

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนมกราคม 2567 ลดลงร้อยละ 1.11 (YOY)เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4
โดยมีสาเหตุสำคัญจากการที่ภาครัฐมีมาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชน
ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง และค่ากระแสไฟฟ้าประกอบกับราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดยังคงลดลง 
โดยเฉพาะผักสดและเนื้อสุกร  สำหรับราคาสินค้าและบริการอื่น ๆ ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางปกติ 

แถลงข่าว "ดัชนีเศรษฐกิจการค้า" ครั้งต่อไป ในวันที่ 5 มีนาคม 2567
ที่มา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
(รายละเอียดที่่ www.price.moc.go.th) 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar