MOC 101 Years

Header Image
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์
watermark

ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (Permanent Secretary)

 

          นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
          Mr. Boonyarit Kalayanamit

          ปลัดกระทรวงพาณิชย์
          Permanent Secretary
          E-mail : boonyaritk@moc.go.th

 

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (Deputy Permanent Secretary)

นายกีรติ รัชโน
Mr. Keerati Rushchano

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านการค้าต่างประเทศ
Deputy Permanent Secretary
E-mail : @moc.go.th

     

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์
Mr. Poonpong Naiyanapakorn

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านการค้าภายในประเทศ
Deputy Permanent Secretary
E-mail : poonpongn@moc.go.th

 

นายวันชัย วราวิทย์
Mr. Wanchai Varavithya

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
(ด้านบริหาร)
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
Deputy Permanent Secretary
E-mail : wanchaiv@moc.go.th

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (Inspector General)

นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ
Ms. Sunanta Kangvalkulkij 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
Chief Inspector General
E-mail : sunantak@moc.go.th

     

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ
Mrs. Lalida Jivanantapravat

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
Inspector General
E-mail : lalidaji@moc.go.th

 

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต
Mrs. Vannaporn Ketudat

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
Inspector General
E-mail : vannapornk@moc.go.th

นายวิทยากร มณีเนตร
Mr. Wittayakorn Maneenetr

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
Inspector General
E-mail : wittayakornm@moc.go.th
 

     

นางสาวนุสรา กาญจนกูล
Ms. Nusara Kanjanakul

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
Acting Inspector General
E-mail : nusara.k@ipthailand.go.th
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นต้นไป

     

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์
Mrs. Sorada Lertharpachit

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
Acting Inspector General
E-mail : soradal@dbd.go.th
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นต้นไป

เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

 

นางพิมพ์ชนก พิตต์ฟีลด์
Mrs. Pimchanok Pitfield

เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา
 Ambassdor, Permanent Representative of Thailand to the WTO
and the World Intellectual Property Organization
E-mail : gsa@thaiwto.com

ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (Commercial Advisor) / ที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Counsellor)

นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์
Ms. Kejpiroon Kohsuwan

ที่ปรึกษาการพาณิชย์
Commercial Advisor
E-mail : kohsuwank@moc.go.th
     

-
-

ที่ปรึกษาการพาณิชย์
Commercial Advisor
E-mail : @moc.go.th

-
-

ที่ปรึกษาการพาณิชย์
Commercial Advisor
E-mail : @moc.go.th

     

-
-

ที่ปรึกษากฏหมาย
Legal Counsellor
E-mail : @moc.go.th

 คะแนนโหวต :