MOC 103 Years

Header Image
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทะเลเพื่อฟื้นฟูการประมงทะเลและอุตสาหกรรมการประมงครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลัษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
watermark

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทะเล

เพื่อฟื้นฟูการประมงทะเลและอุตสาหกรรมการประมงครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลัษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar