MOC 103 Years

Header Image
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ (EL Nino) และลานีญา (La Nina)ของประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลัษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
watermark

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อรองรับสถานการณ์

เอลนีโญ (EL Nino) และลานีญา (La Nina)ของประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลัษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar