MOC 103 Years

Header Image
นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้ารับฟังและแก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ จ.เพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ โรงงานหจก. เตียมุ่ยกวง จำกัด จ.เพชรบุรี
watermark

          นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ และนายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้ารับฟังและแก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ จ.เพชรบุรี โดยได้หารือกับประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทย ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกลือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตเกลือและการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ อีกทั้งยังได้มีการเข้าชมกระบวนการผลิตเกลือในโรงงานหจก. เตียมุ่ยกวง จำกัด  
          ซึ่งการพบปะหารือในครั้งนี้มีนายคทาวุธ บุญมา ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทย ได้พูดถึงปัญหาของราคาเกลือตกต่ำ และขาดเงินทุนหมุนเวียน จึงมีข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ทบทวนมาตรการบังคับใช้ในการกำหนดราคากลางสำหรับซื้อขายเกลือ และขอสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้สหกรณ์ เพื่อนำมาซื้อเกลือเก็บสต๊อกในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก พร้อมทั้งขอสนับสนุนแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อเกลือจากสมาชิกสหกรณ์
          ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จะสนับสนุนในเรื่องของการทำการตลาด ช่องทางการกระจายสินค้า และการเชื่อมโยงสินค้าไปในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในส่วนของการแก้ไขปัญหาเรื่องการสต็อกสินค้า ทางกระทรวงพาณิชย์จะศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการบริหารการจัดสต็อก เพื่อกระจายสินค้า โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ปัญหาความแตกต่างในเกณฑ์การชั่งตวงวัด หากเกิดข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถให้เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน เข้าไปตรวจสอบเครื่องชั่งให้ได้มาตรฐาน หรือเข้าไปสังเกตการณ์ โดยต้องทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
          นายกฤษฎา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวว่า “เบื้องต้นจะมีการหารือกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) เรื่องการรับซื้อเกลือจากเกษตรกรมาเก็บไว้ในสต็อกและนำมาขายในช่วงที่ราคาดี ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะนำปัญหาและข้อเสนอแนะไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่้เกี่ยวข้องต่อไป”

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar