MOC 103 Years

Header Image
ผลการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2566
watermark

รางวัลสลากกาชาดไทยกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2566 มีดังนี้
รางวัลที่ 1      ทองคำแท่ง หนัก 10   บาท      จำนวน     1   รางวัล
รางวัลที่ 2      ทองคำแท่ง หนัก  5    บาท      จำนวน     2   รางวัล
รางวัลที่ 3      ทองคำแท่ง หนัก  1    บาท      จำนวน   10   รางวัล
รางวัลที่ 4      ทองคำแท่ง หนัก  1    สลึง       จำนวน   20   รางวัล
รางวัลที่ 5      ทองคำแท่ง หนัก ครึ่งสลึง         จำนวน   30   รางวัล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ทองคำแท่ง หนัก 1 กรัม    จำนวน   30   รางวัล
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ทองคำแท่ง หนัก 0.6 กรัม  จำนวน 300  รางวัล
ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถนำใบสลากพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนไปรับรางวัลได้ที่ กรมการค้าต่างประเทศ 563 ถนน นนทบุรี บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000             โทร 0 2547 4789 ภายในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 (ทั้งนี้หากพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และมอบรางวัลให้กับสภากาชาดไทย) 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar